İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

          Bir işletmede çalışanları iş kazalarına karşı korumak ve daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmak için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş gerekli eğitimler alarak  Aile,Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından  yetkilendirilmiş isg profesyonelidir .

                                      6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında;

  • 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/01/2020 tarihinde,
  • 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
  • Diğerleri için 01-01-2013 tarihinden itibaren zorunludur.
 

     İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

-İşletmenizde iş kazalarına yol açabilecek durumları önceden belirleyerek önlem alınması ve takip edilmesini sağlar.
-İşletmenizde Risk Yönetimi Ekibi’nin oluşturulması ve etkin şekilde çalışmalarının yürütülmesi konusunda yardımcı olur.
-İşyeri Hekimi ve çalışanların katılımı ile İşyeri Risk Değerlendirme Raporunun ( Risk Analizi Raporu) hazırlanması ve gerektiğinde revize edilerek güncelliğinin korunmasını sağlar.
-Tespit ve Öneri Defterinin tutulmasını ve güncelliğini sağlar.
-Risk Değerlendirme Raporu ve Tespit ve Öneri Defteri kayıtları doğrultusunda uygulamaya geçen faaliyetler ile ilgili kapsamlı güncel durum raporlarının hazırlanması ve kurula sunulması görevini yürütür.
-İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır, bu konuda işverene önerilerde bulunur, uygulamaları takip eder; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılır, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder.
-Çalışanların İş Güvenliği yönünden zorunlu olan eğitimlerini (işe yeni girenler, periyodik eğitimler, yenileme eğitimleri, özel eğitimler vb.) planlar ve gerçekleştirir. Katılım Belgesi düzenler.
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında Kurul Sekreterliği görevini yürütür ve ilgili sorumlulukların yerine getirir.
-İş kazası ve meslek hastalıkları ve ramak kala olayların istatistiklerinin incelenmesi, raporlanması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesinde görev alır.
-Sertifikalı uzmanlardan ayrıca alınması gereken yüksekte çalışma eğitimi, ilk yardım eğitimi ve yangın eğitimleri konusunda ilgilileri bilgilendirir.
-Periyodik kontrollerin yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi için firmaya danışmanlık yapar.
-Ortam ölçümlerinin yine uzman kuruluşlar tarafından zamanında gerçekleştirilmesi için firmaya bilgi verir.
-İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunur.
 -Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile birlikte hazırlar.
-Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlar.
-Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder.
-Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirir.
-Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.
 -İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirir.
-İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurur.
-Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.                                    A,B,C SINIFI UZMANLARIN FARKLARI NEDİR ?

-C sınıfı uzmanlık belgesi ilgili bölümlerden mezun olup eğitim ve sınava girdikten sonra kazanılır. Herhangi bir tecrübe gerektirmez. Az tehlikeli yerlere bakabilirler.( Sonradan yapılan bir güncellemeye göre C sınıfı iş güvenliği uzmanları 2019 Ocak ayına kadar B sınıfı uzmanların bakabildikleri yerlere bakabilecekler.)
-B sınıfı uzmanlık belgesi almak için C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak ve yine yükselmek için eğitim+sınava girmiş olmak gerekir. Az tehlikeli ve tehlikeli firmalara bakabilirler.(Sonradan yapılan bir güncellemeye göre B sınıfı iş güvenliği uzmanları 2020 Ocak ayına kadar A sınıfı uzmanların bakabildikleri yerlere bakabilecekler.)
-A sınıfı uzmanlar ise 4 yıl B sınıfı ISG uzmanı olarak çalıştıktan sonra yükselmeye hak kazanmış kişilerdir. Eğitim ve sınavdan sonra A sınıfı olurlar ve en tecrübeli ISG uzmanları olarak değerlendirilirler. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere bütün firmalara hizmet verebilirler.

                                                KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ  UZMANI OLABİLİR ?
                 Tüm  mühendislik bölümü mezunları, teknik öğretmenler, fen edebiyat fakültesi mezunları (fizik,kimya,biyoloji) ve 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları 220 saatlik (90 uzaktan eğitim + 90 yüz yüze eğitim + 40 saat staj) eğitimden sonra sınava girmeye hak kazanır. Sınavdan 70 ve üzeri alanlar C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak işe başlayabilirler.