ACİL DURUM VE PLANLAMA YÖNETİMİ

            İşletme içinden veya dışından gelebilecek tehlikelerden kaynaklanabilecek kaza, yangın, patlamalar, biyolojik ve kimyasal yayılımlar, doğal afetler gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım ve tahliye gerektirecek olaylar karşısında; çalışanların, işletmenin, işin ve çevrenin sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla alınacak önlemler ve yapılacak eylemlere Acil Durum Planı denir.

             Acil Durum Planı; kanuni zorunlulukları, ekipleri, görevlendirmeleri, planlamayı, organizasyonu, iletişimi, haberleşmeyi, gerekli ekipmanları, güvenli bölge, eğitimleri,tatbikatları, kontrolü, denetimi ve tüm aşamaların dokümantasyonunu kapsar.

                                                               HİZMETLERİMİZ
• İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp; olması muhtemel acil durumları değerlendirmek
• Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlemek
• Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler almak
• Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapmak
• Koruma, kurtarma, söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim vermek
• Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlamak
Bu planda;
 
    Acil durum planı genel esasları,
    Acil durum organizasyonu ve görevi,
    Acil durum ekipleri ve görevleri,
    Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
    Acil durum prosedürleri,
    Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
    Acil durum iletişim listesi
    Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
    Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması
    Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı vb. hususların belirtildiği bir plandır.
 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince firmanıza uygulanacak olan "Cezai Müeyyideler".
 
İşyeri tehlike sınıfı ne olursa olsun
İşyerinde 50'den az ya da çok çalışan olsun ya da olmasın
Tüm işletmelerin
Acil eylem planı yaptırılması için bir süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından,
Kanunun 11 inci maddesi gereğince, 01.01.2013 tarihi itibariyle, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işveren acil eylem planı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır. Aksi halde  aynı yasanın 26 ıncı maddesinin, 1. fıkrasının d) bendine göre: 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarın ödenmesine hükmeder.