İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ

       İşyeri hekimi işyerinde sağlık hizmetlerini yerine getirmek için görevlendirilir.
      Bir işletmede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi açısından iş sağlığı ve güvenliği ekibinin temel taşlarından biriside işyeri hekimidir .
     Çalışanların çalışma esnasında  işyerinde gözardı ettikleri yada farkedemedikleri meslek hastalıklarına yakalanma risklerini ortadan kaldıracak çalışmalar yapmaktadır .
     Bu faaliyetleri  sonucunda işletmelerde daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratarak işverenlerin bu farkedilmeyen yada uygulanmakta güçlük çekilen meslek hastalığı yaratabilecek durumları daha öncesinden farkederek işvereni yıllar süren bu meslek hastalığı sorumluluğu esaretinden korumak amaçlanmaktadır .
                                     6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında;
-4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/01/2020 tarihinde,
-50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,-.Diğerleri için 01-01-2013 tarihinden itibaren zorunludur.

 İŞYERİ HEKİMİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
-Risk değerlendirme ekibi ile birlikte risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır.
-Elliden fazla çalışanı bulunan işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyesidir.
-Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri ile koruyucu sağlık muayenelerini yapılmasını sağlar.
-Sağlık taramaları sonucunda Laboratuvar tetkiklerini yorumlar.
-Çalışanların,çalıştıkları işlere uygun olup olmadıklarına karar verir .
-İş sağlığı ve güvenliği açısından işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve stres faktörlerini azaltacak rehberlik çalışmalarında bulunur.
-Çalışanların iş sağlığı yönünden zorunlu olan eğitimlerini (genel sağlık, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği vb...) verir ve belgelendirir.
-İşyerindeki genel hijyen koşullarının uygunluğunu takip eder ve denetlemesi yapar.
-İş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verir.
-İlkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını yürütür.
-İçme suyu laboratuvar analizlerinin yorumlamasını yapar.
-Özel politika ile takip edilmesi gereken personelin , gözetimlerinin sağlanmasını takip eder.
-İş güvenliği uzmanı ile işletme için gerekli yıllık çalışma planını  ve yıllık eğitim planını hazırlar.
-İşletme sahası için gerekli olan ortam ölçümlerinin belirlenmesini sağlar.
-Ortam ölçümlerinin sonuçlarını İş Güvenliği Uzmanı ile beraber değerlendirerek Kaynağında Yok Etme yöntemlerinin araştırılmasında görev alır .
-Ortam ölçümlerinin sonuçlarını İş Güvenliği Uzmanı ile beraber Kişisel Koruyucu Donanımların belirlenmesine rehberlik eder.
-İşletme sahasında kullanılan Kimyasal Maddelerin MSDS formlarının yorumlarını İş Güvenliği Uzmanı ile beraber yapmak sureti ile çalışanların bilgilendirilmesini sağlar.
-Saha gözlemlerinin ve denetimlerinin periyotlar halinde yapılması ve raporlanmasını yapar.